ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Transformation in Curcuma. Abstract Form XXII EUCARPIA Symposium section Ornamentals Breeding For Beauty

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2549 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Transformation in Curcuma. Abstract Form XXII EUCARPIA Symposium section Ornamentals Breeding For Beauty
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Transformation in Curcuma. Abstract Form XXII EUCARPIA Symposium section Ornamentals Breeding For Beauty
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:54:53

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:54:53