ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Isolation and Characterization of F3’ H Gene AND Genetics transformation in Clitoria ternatea Linn via Agrobacterium tumefaciens.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Isolation and Characterization of F3’ H Gene AND Genetics transformation in Clitoria ternatea Linn via Agrobacterium tumefaciens.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Isolation and Characterization of F3’ H Gene AND Genetics transformation in Clitoria ternatea Linn via Agrobacterium tumefaciens.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:55:43

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:55:43