ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:55:43

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-23 17:38:20