ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Isolation and Characterization of F3’H Gene from Ascocenda sp. AND Genetics transformation in Curcuma alismatifolia Gagnep and Butterfly Pea (Clitoria ternatea Linn.) via Agrobacterium tumefaciens.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Isolation and Characterization of F3’H Gene from Ascocenda sp. AND Genetics transformation in Curcuma alismatifolia Gagnep and Butterfly Pea (Clitoria ternatea Linn.) via Agrobacterium tumefaciens.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Isolation and Characterization of F3’H Gene from Ascocenda sp. AND Genetics transformation in Curcuma alismatifolia Gagnep and Butterfly Pea (Clitoria ternatea Linn.) via Agrobacterium tumefaciens.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:56:57

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 07:08:28