ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การส่งถ่ายยีนเข้ากล้วยไม้โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 20:58:25

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-04-09 16:05:35