ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อปรับใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ในชุมชน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อปรับใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ในชุมชน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อปรับใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ในชุมชน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. พัฒนา สมนิยาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

ไส้เดือน

KEYWORD

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-01-29 10:21:32

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 07:09:18