ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การโคลน cDNA ที่เข้ารหัสเอนไซม์ UDP-glucose : anthocyanin 5-O-glucosyltransferase (5-GT) จากดแกอัญชัญ (Clitoria ternatea Linn.)

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การโคลน cDNA ที่เข้ารหัสเอนไซม์ UDP-glucose : anthocyanin 5-O-glucosyltransferase (5-GT) จากดแกอัญชัญ (Clitoria ternatea Linn.)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การโคลน cDNA ที่เข้ารหัสเอนไซม์ UDP-glucose : anthocyanin 5-O-glucosyltransferase (5-GT) จากดแกอัญชัญ (Clitoria ternatea Linn.)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-11 11:03:42

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-11 11:03:42