ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2549 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2549 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

TAG

Agrobacterium, tumefaciens

KEYWORD

tumefaciens

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-04 13:39:40

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-25 15:28:39