ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Field experiments and economic evaluation of an evaporative cooling system in a silkworm rearing house

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2548 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2548 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2549 Biosystems Engineering Volume 93, Issue 2, February 2006, Pages 213-219
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-02-13 11:40:29

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-02-13 11:40:29