ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการสังเคราะห์การบำบัดน้ำเสียที่เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โดยกรงดักที่มีใบแคบ (Typha angustifolia Linn.)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการสังเคราะห์การบำบัดน้ำเสียที่เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โดยกรงดักที่มีใบแคบ (Typha angustifolia Linn.)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A constructed wetland model for synthesis reactive wastewater treatment by narrow-leaved cattails (Typha angustifolia Linn.)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุมล นิลรัตน์นิศากร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KEYWORD

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-04 15:30:54

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-03-08 10:08:52