ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความหลากหลายของกล้วยไม้เกาะอาศัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความหลากหลายของกล้วยไม้เกาะอาศัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ความหลากหลายของกล้วยไม้เกาะอาศัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-13 15:40:31

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 20:39:07