ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การใช้บริเวอร์ยีสต์ในอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาหารปลานิลไหม้ในข้าว

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้บริเวอร์ยีสต์ในอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาหารปลานิลไหม้ในข้าว
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การใช้บริเวอร์ยีสต์ในอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาหารปลานิลไหม้ในข้าว
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-13 17:25:38

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 06:52:11