ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การส่งถ่ายยีนเข้ากล้วยไม้ โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การส่งถ่ายยีนเข้ากล้วยไม้ โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การส่งถ่ายยีนเข้ากล้วยไม้ โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-14 15:36:30

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 06:52:46