ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิเคราะห์การเลือกใช้รถขนส่งมวลชนให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์การเลือกใช้รถขนส่งมวลชนให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : An Analysis of KKU Shuttle Bus Choice
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TAG

สร้างโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 07:49:54