ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แนวทางเครือข่ายแบบเบย์สำหรับการประเมินความเสี่ยงของปลาดุกยักษ์ในแม่น้ำโขง (Pangasianodon gigas) มากมายในเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : แนวทางเครือข่ายแบบเบย์สำหรับการประเมินความเสี่ยงของปลาดุกยักษ์ในแม่น้ำโขง (Pangasianodon gigas) มากมายในเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Bayesian network approach for assessing the risk of Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) abundance in Chiang Rai
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

TAG

การประมง, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-06 20:43:30

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-03-08 09:58:16