ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลินาสดต่อผลผลิต การเจริญเติบโต อัตราการรอด อัตราแลกเนื้อ และองค์ประกอบทางเคมีในปลานิลแดง.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2547 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2547 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลินาสดต่อผลผลิต การเจริญเติบโต อัตราการรอด อัตราแลกเนื้อ และองค์ประกอบทางเคมีในปลานิลแดง.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลินาสดต่อผลผลิต การเจริญเติบโต อัตราการรอด อัตราแลกเนื้อ และองค์ประกอบทางเคมีในปลานิลแดง.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 13:29:23

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:52:05