ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effect of Cholesterol supplemtation and timing practice in the growth performance and production of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effect of Cholesterol supplemtation and timing practice in the growth performance and production of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Cholesterol supplemtation and timing practice in the growth performance and production of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

TAG

ทรัพยากรประมง, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 13:31:45

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-26 18:16:12