ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Growth Performance and Accumulation of Off-flavor in Red Tilapia, Oreochromis niloticus x Oreochromis mosambicus, Cultured by Green Water System Usinf Chicken Manure

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Growth Performance and Accumulation of Off-flavor in Red Tilapia, Oreochromis niloticus x Oreochromis mosambicus, Cultured by Green Water System Usinf Chicken Manure
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Growth Performance and Accumulation of Off-flavor in Red Tilapia, Oreochromis niloticus x Oreochromis mosambicus, Cultured by Green Water System Usinf Chicken Manure
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 13:34:30

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:52:06