ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ปริมาณของสารจีออสมินและเอ็มไอบีในน้ำและดินจากบ่อปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในระบบน้ำเขียว.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ปริมาณของสารจีออสมินและเอ็มไอบีในน้ำและดินจากบ่อปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในระบบน้ำเขียว.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ปริมาณของสารจีออสมินและเอ็มไอบีในน้ำและดินจากบ่อปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในระบบน้ำเขียว.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 13:37:19

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:52:06