ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในปลานิลแดงที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียว

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในปลานิลแดงที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียว
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Growth Performance and Accumulation of Off-Flovor in Red Tilapia Culture in Green Water System
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

TAG

ทรัพยากรประมง, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 15:52:52

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-28 14:49:11