ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Growth Performance and Accumulation of Off-Flavor in Red Tilapia, Oreochromis niliticus x Oreochromis mosambicus, CULTURED BY GREEN WATER SYSTEM USING CHICKEN MANURE

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Growth Performance and Accumulation of Off-Flavor in Red Tilapia, Oreochromis niliticus x Oreochromis mosambicus, CULTURED BY GREEN WATER SYSTEM USING CHICKEN MANURE
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Growth Performance and Accumulation of Off-Flavor in Red Tilapia, Oreochromis niliticus x Oreochromis mosambicus, CULTURED BY GREEN WATER SYSTEM USING CHICKEN MANURE
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

TAG

ทรัพยากรประมง, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 15:55:34

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-28 14:59:02