ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน้ำบางประการในอ่างเก็บน้ำแหล่งที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2546 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน้ำบางประการในอ่างเก็บน้ำแหล่งที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน้ำบางประการในอ่างเก็บน้ำแหล่งที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 15:58:27

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:52:09