ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สัตว์น้ำไทย...ความมั่นคงด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2547 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2547 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : สัตว์น้ำไทย...ความมั่นคงด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : สัตว์น้ำไทย...ความมั่นคงด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 16:02:18

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:52:10