ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 16:14:51

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:52:11