ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Quality of ‘Nyoho’ Strawberries Grown by Peat-Bag-Substrate Culture or by the Traditional Soil Culture

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2549 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2549 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Quality of ‘Nyoho’ Strawberries Grown by Peat-Bag-Substrate Culture or by the Traditional Soil Culture
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Quality of ‘Nyoho’ Strawberries Grown by Peat-Bag-Substrate Culture or by the Traditional Soil Culture
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 16:18:02

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:52:12