ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effect of Spray Timing, Spray Part and Calcium Formula on the effectiveness of Calcium Spray on ‘Nyoho’ Strawberries

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effect of Spray Timing, Spray Part and Calcium Formula on the effectiveness of Calcium Spray on ‘Nyoho’ Strawberries
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Spray Timing, Spray Part and Calcium Formula on the effectiveness of Calcium Spray on ‘Nyoho’ Strawberries
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 16:19:02

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:52:12