ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ระบบการเหนี่ยวนำที่ยึดกฎระเบียบและปรับตัวเอง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ระบบการเหนี่ยวนำที่ยึดกฎระเบียบและปรับตัวเอง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Self-Organized, Distributed, and Adaptive Rule-Based Induction System
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. พรเทพ โรจนวสุ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-08 17:26:13

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-03-08 15:58:12