ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

A taxonomic survey of Lecanora sensu stricto in Thailand (Lecanoraceae; Ascomycota)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2554 Lichenologist . 2011 (43) : 229-230.
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-02-19 11:21:15

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-02-19 11:21:15