ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Adaptive Bi-lateral Control on Medical Tele-Analyzer for Abdominal Mass Analysis

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2546 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ

TAG

KEYWORD

Medical

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-19 14:20:42

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2562-07-14 21:47:40