ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเย็บแผลต่อความรู้ ทักษะการปฏิบัติและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเย็บแผลต่อความรู้ ทักษะการปฏิบัติและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effecs of Computer Assisted Instruction entitled "Suturing" on Nursing Students' Knowledge, Practical Skills and Satisfaction
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว จินตนา ดำเกลี้ยง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 06:13:07