ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการหลุดของข้อสะโพกกับคุณสมบัติของกระดูกอ่อนผิวข้อ (ลักษณะทางจุลกายวิภาคและการแสดงออกของยีน)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการหลุดของข้อสะโพกกับคุณสมบัติของกระดูกอ่อนผิวข้อ (ลักษณะทางจุลกายวิภาคและการแสดงออกของยีน)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Relation between duration time of hip luxation and properties of articular cartilage (microscopic and gene expression)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-14 23:46:17