ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคและชีวเคมีของข้อเมื่อใช้ไฮยอาลูโรเนตภายหลังการล้างข้อ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2547 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2547 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคและชีวเคมีของข้อเมื่อใช้ไฮยอาลูโรเนตภายหลังการล้างข้อ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคและชีวเคมีของข้อเมื่อใช้ไฮยอาลูโรเนตภายหลังการล้างข้อ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-14 23:13:37