ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเปลี่ยนแปลงระดับคอนดรอยทินซัลเฟตโนซีรั่มสุนัขที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคข้อเสื่อมโดยการตัดเอ็นข้อเข่า

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2546 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเปลี่ยนแปลงระดับคอนดรอยทินซัลเฟตโนซีรั่มสุนัขที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคข้อเสื่อมโดยการตัดเอ็นข้อเข่า
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The changes of serum chondroitin sulfate epitopes in a canine cranial cruciate ligament transaction model of osteoarthritis
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-14 23:15:19