ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงานของเอนไซมแมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 (MMP-3) .ในเซลล์กระดูกอ่อน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงานของเอนไซมแมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 (MMP-3) .ในเซลล์กระดูกอ่อน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Suppression of matrix metalloproteinase 3 (MMP-3) using RNA interference in chondrocyte
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 19:04:00