ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของการปฏิบัติก่อนอบแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของส้มแขก

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:งินรายได้คณะ/หน่วยงาน
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการปฏิบัติก่อนอบแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของส้มแขก
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Pre-Treatment and Hot Air Drying on Properties of Garcinia (Garcinia atroviedis)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุธีรา เสาวภาคย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศิริพร อาจณรงค์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : อมิตา สายวารี 2561-10-01 00:30:35