ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประดิษฐ์อุปกรณ์กระตุ้นการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://http://dra.researc...
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...

TAG

ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-04 04:28:01

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-04-11 00:11:26