ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สำรวจความชุกโรคอ้วนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://http://dra.researc...
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://www.dra.research.n...

TAG

โรคอ้วน

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-04 04:44:03

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-09-08 23:51:56