ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศึกษาอันตรกิริยาเสริมของสารผสมพอลิแซคคาไรด์ด้วยการไหล, DSC และ NMR เพื่อใช้ในระบบนำส่งยาแบบเนิ่น

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:โครงการวิจัย NRU
  • ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษาอันตรกิริยาเสริมของสารผสมพอลิแซคคาไรด์ด้วยการไหล, DSC และ NMR เพื่อใช้ในระบบนำส่งยาแบบเนิ่น
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Synergistic interaction of polysaccharide mixtures investigated by rheology, DSC and NMR for sustained drug delivery system
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ศ.ดร วิมล ตันติไชยากุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2560-03-09 23:53:14

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 19:59:14