ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Innovative Climate Change Management Strategies in Tourism Development: Aims to improving the environment management in the hotel to reduce the global warming

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Innovative Climate Change Management Strategies in Tourism Development: Aims to improving the environment management in the hotel to reduce the global warming
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Innovative Climate Change Management Strategies in Tourism Development: Aims to improving the environment management in the hotel to reduce the global warming
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว วนาวัลย์ ปรากฎ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-03-05 14:48:10

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2562-07-14 21:49:08