ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-03-05 14:48:10

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-25 10:31:46