ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศึกษาและพัฒนาผ้าขาวม้าย้อม สีธรรมชาติในรูปแบบร่วมสมัย กรณีศึกษาบ้านหนองหิน อ. เมือง จ.มหาสารคาม

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษาและพัฒนาผ้าขาวม้าย้อม สีธรรมชาติในรูปแบบร่วมสมัย กรณีศึกษาบ้านหนองหิน อ. เมือง จ.มหาสารคาม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ศึกษาและพัฒนาผ้าขาวม้าย้อม สีธรรมชาติในรูปแบบร่วมสมัย กรณีศึกษาบ้านหนองหิน อ. เมือง จ.มหาสารคาม
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปาริชาติ ศรีสนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 7

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-06 13:53:54

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:41:21