ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สังเคราะห์และหาคุณลักษณะของชีวพอลิเมอร์สำหรับการให้ยาอย่างเฉพาะที่ในการต้านเชื้อ Helicobacter pyroli.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2548 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2548 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:งบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : สังเคราะห์และหาคุณลักษณะของชีวพอลิเมอร์สำหรับการให้ยาอย่างเฉพาะที่ในการต้านเชื้อ Helicobacter pyroli.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Synthesis and characterization of biopolymers forlocal application against Helicobacter pylori.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ศ.ดร วิมล ตันติไชยากุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2560-03-09 23:55:03

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:32:09