ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:งบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Pharmacological Actions of Bacopa monniera and Its Active Compounds on Rat Cardiovascular System
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://http://dra.researc...

TAG

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-08 02:10:59

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2561-07-15 18:59:14