ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาไดรวิ่งไซเคิลของรถจักรยานยนต์วิ่งในการจราจรของเขตเมืองขอนแก่นเพื่อตรวจวัดการปล่อยมลพิษและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:Asian Transportation Research Society (ATRANS)
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาไดรวิ่งไซเคิลของรถจักรยานยนต์วิ่งในการจราจรของเขตเมืองขอนแก่นเพื่อตรวจวัดการปล่อยมลพิษและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาไดรวิ่งไซเคิลของรถจักรยานยนต์วิ่งในการจราจรของเขตเมืองขอนแก่นเพื่อตรวจวัดการปล่อยมลพิษและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:34:21