ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

(-)-Epicatechin from Pterospermum grande Craib.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

เภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2562-07-14 21:50:46