ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Impact of temporal changes and host factors on the genetic structure of a population of Opisthorchis viverrini sensu lato in Khon Kaen Province (Thailand)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Impact of temporal changes and host factors on the genetic structure of a population of Opisthorchis viverrini sensu lato in Khon Kaen Province (Thailand)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Impact of temporal changes and host factors on the genetic structure of a population of Opisthorchis viverrini sensu lato in Khon Kaen Province (Thailand)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. วีระชัย สายจันทา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2552 Parasitology ปีที่ : 2009 ฉบับที่ : 136 เลขหน้า : 1057-1063

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-12 11:45:12

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-12 11:45:12