ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Genetic differentiation of Echinostoma revolutum and Hypodereaum conoideum from domestic ducks in Thailand by multilocus enzyme electrophoresis

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Genetic differentiation of Echinostoma revolutum and Hypodereaum conoideum from domestic ducks in Thailand by multilocus enzyme electrophoresis
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Genetic differentiation of Echinostoma revolutum and Hypodereaum conoideum from domestic ducks in Thailand by multilocus enzyme electrophoresis
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. วีระชัย สายจันทา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2553 Journal of Helminthology ปีที่ : 2010 ฉบับที่ : 84 เลขหน้า : 143-148

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-12 11:47:40

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-12 11:47:40