ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Potential use of endoglucanases from natural isolates of fungi for the cotton fabric scouring

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2547 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2547 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Potential use of endoglucanases from natural isolates of fungi for the cotton fabric scouring
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Potential use of endoglucanases from natural isolates of fungi for the cotton fabric scouring
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร

TAG

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2562-07-14 21:53:31