ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2547 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2547 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร

TAG

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-23 21:56:29