ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

A heuristic training-based least squares support vector machines for power system stabilization by SMES

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : A heuristic training-based least squares support vector machines for power system stabilization by SMES
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A heuristic training-based least squares support vector machines for power system stabilization by SMES
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิศวกรรมไฟฟ้า

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2562-07-14 21:55:03