ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Hemispheric Specialization for Speech Prosody: Evidence from Tone Languages.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2545 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2545 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2545 Thai Journal of Physiology of Science 2001; 14(1), 43-66.
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-13 10:39:44

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-13 10:39:44