ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสังเคราะห์สารผสม Cimetidine และ NSAIDs และคุณสมบัติการละลายของสารที่ได้

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2546 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:49:57