ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ชื่อผลงานวิจัย : -
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : CdSe/ZnS quantum dots based electrochemical immunoassay for the detection of phosphorylated bovine serum albumin
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์

TAG

เคมี

ผลงานอื่นๆ

-
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2559-02-02 15:29:44

แก้ไขล่าสุดโดย : พรทิพย์ เหล่าทองสาร 2562-06-18 11:23:07